(1)
Shun Xiao; Jiejian Di; Jie Zhang; Quanliang Zhao; Guangping He. Operation Capability Analysis and Experiments of Underactuated Compliant Multi-Fingered Hands. Int. J. Robot. Autom. Technol. 2020, 7, 29-39.