[1]
Fuji Wang, Xiang Zhao, Xiaonan Wang, Tianyu Gu and Boyu Zhang 2019. Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP. Journal of Modern Mechanical Engineering and Technology. 6, (Jul. 2019),  10–20. DOI:https://doi.org/10.31875/2409-9848.2019.06.3.