(1)
Fuji Wang; Xiang Zhao; Xiaonan Wang; Tianyu Gu; Boyu Zhang. Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP. J. Mod. Mech. Eng. Technol. 2019, 6,  10-20.