Fuji Wang, Xiang Zhao, Xiaonan Wang, Tianyu Gu, & Boyu Zhang. (2019). Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP. Journal of Modern Mechanical Engineering and Technology, 6,  10–20. https://doi.org/10.31875/2409-9848.2019.06.3