FUJI WANG; XIANG ZHAO; XIAONAN WANG; TIANYU GU; BOYU ZHANG. Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP. Journal of Modern Mechanical Engineering and Technology, [S. l.], v. 6, p.  10–20, 2019. DOI: 10.31875/2409-9848.2019.06.3. Disponível em: https://zealpress.com/jms/index.php/jmmet/article/view/295. Acesso em: 23 apr. 2024.