[1]
Fuji Wang, Xiang Zhao, Xiaonan Wang, Tianyu Gu, and Boyu Zhang, “Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP”, J. Mod. Mech. Eng. Technol., vol. 6, pp.  10–20, Jul. 2019.