(1)
Beibei Dai; Cong Wang; Ying Sun; Lei Wang; Yuping Ning; Ping Song; Yilin Zhang; Yongxin Wu; Eric Tomasella; Angelique Bousquet . Preparation and Optimization of NbCrN/NbCrON/SiO2 Solar Selective Absorbing Coating. J. Solar Eneg. Res. Updat. 2017, 4, 29-35.