Beibei Dai, Cong Wang, Ying Sun, Lei Wang, Yuping Ning, Ping Song, Yilin Zhang, Yongxin Wu, Eric Tomasella, & Angelique Bousquet . (2017). Preparation and Optimization of NbCrN/NbCrON/SiO2 Solar Selective Absorbing Coating. Journal of Solar Energy Research Updates, 4, 29–35. https://doi.org/10.15377/2410-2199.2017.04.4