Wei, Zhonghui, Xueqian Fu, Feifei Yang, and Shaoqian Fan. 2022. “Comprehensive Economic Benefits Evaluation Model of Greenhouse Photovoltaic”. Journal of Solar Energy Research Updates 9 (August):27-37. https://doi.org/10.31875/2410-2199.2022.09.04.