Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Editorial Team

Editor in Chief:

Cong Wang (Beihang University, Beijing, P.R. China)
 
Ram Gupta (Pittsburg State University, Pittsburg, KS, USA)
 

Editorial Board Members:

 
Xuexi Zhang (Harbin Institute of Technology, Harbin, China)
 
Sang Hyuk Im (Korea University, Seoul, South Korea)
 
Xiaolin Qiu (Jiangnan University, Wuxi, China)
 
Willian Moreira Duarte (Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil)
 
Jinlu He (Inner Mongolia University, Hohhot, China)
 
Zhiliang Jin (North Minzu University, Yinchuan, China)
 
Antonio Lecuona-Neumann (Charles III University of Madrid. Leganes, Spain)
 
Jiahua Tao (East China Normal University, Shanghai, China)
 
Shah Kwok Wei (National University of Singapore, Singapore)
 
YuFeng Louis Lin (Chung Yuan Christian University, Taipei, ROC, Taiwan)
 
Shenghao WANG (Shanghai University, Shanghai, China)
 
Hung-Hao Chang (National Taiwan University, Taipei, Taiwan)
 
Qiangqiang Liao (Shanghai University of Electric Power, Shanghai, China)
 
Wu Qin-Pei (Beijing Institute of Technology, Beijing, China)
 
Tetsuo Soga (Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan)
 
Xiangfei Kong (Hebei University of Technology, Tianjin, China)
 
Yongjia Wu (Wuhan University of Technology, Wuhan, China)
 
Ruijie Li (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China )
 
Han Wei (Thermal Power Research Institute, Xi'an, China)
 
Yueyue Gao (Henan University, Kaifeng, China)
 
Eugene Chaikovskaya (Odessа Polytechnic National University, Odesa, Ukraine)
 
F. Z. Sierra-Espinosa (Autonomous University of Morelos State, Mexico)